1. Välj butiksversion
2. Dina adressuppgifter
3. Betalperiod
 • Vid uppdelad betalning (kvartal eller månad) tillkommer 100 kr per faktura.

 • Allmänna villkor E-butik i Norden AB

  1. Allmänt
  Genom den skriftliga eller elektroniska beställningen av ett abonnemang på E-butik i Norden AB:s (nedan kallat ”E-butik”) e-handelslösning förvärvar kunden (nedan kallat ”Kontoinnehavaren”) endast rätten att nyttja e-handelslösningen i enlighet med E-butiks allmänna villkor. Med skriftlig beställning menas en signerad offert/ avtal. Med elektronisk beställning menas en beställning som gjorts via Internet eller e-post. Kontoinnehavaren godkänner i och med beställningen elektronisk kommunikation som medel att ingå juridiskt bindande avtal, göra beställningar och skapa andra registreringar och Kontoinnehavaren godkänner härmed dessutom elektronisk leverans av meddelanden, regler och transaktioner från och till E-butik. Vidare avsäger sig Kontoinnehavaren, härmed alla rättigheter enligt de lagar som kräver icke-elektronisk originalnamnteckning.

  Samtliga tilläggstjänster som beställs elektroniskt, exempelvis genom e-post eller via websida, levereras med skyldigheter och rättigheter enligt E-butiks allmänna villkor om inget annat avtalats i avtal för respektive tilläggstjänst.

  Leverantören av E-butiks e-handelslösning och de tjänster som tillhandahålls på www.e-butik.se är E-butik med organisationsnummer 556667-3488. Dessa Tjänstevillkor reglerar förhållandet mellan Kontoinnehavaren och E-butik vad gäller konton för E-butik och andra tjänster, produkter och funktioner som tillhandahålls av E-butik under varumärket E-butik.se, nedan kallat Systemet. Tjänster, produkter och funktioner specificeras i E-butiks produktblad och/eller hemsida/kundportal.

  Kontoinnehavare är den part som representerar en fysisk person eller en näringsidkare till vilken E-butik lagt fram en offert, eller den som E-butik omfattat i avtalet och till vilken E-butik levererar tjänster enligt dessa villkor. Kontoinnehavaren hyr en icke exklusiv nyttjanderätt till Systemet i enlighet med de allmänna villkoren. E-butik äger Systemet och Kontoinnehavaren har ingen rätt till ägande av Systemet.

  Avtalet mellan parterna kan inte återförsäljas, överföras eller på annat sätt överlämnas av kontoinnehavaren till tredje part utan E-butiks samtycke i enlighet med § 3.1 i detta Avtal.
  Genom att signera avtal rörande E-butiks tjänster godkänner kontoinnehavaren att ”Powered by E-butik” logotypen eller länken ”Webshop från E-butik.se” grafiskt visas på kundens e-handelslösning.

  2. Avtalstid och betalning
  Abonnemanget löper årsvis på tolv (12) månader och betalas årsvis, halvårs, kvartalsvis eller månadsvis i förskott. Uppsägningen sker skriftligen genom brev eller fax eller genom att låta sådant originaldokument inscannas och bifogas ett e-mail till E-butik e-post (support@e-butik.se). Uppsägningen skall vara E-butik tillhanda senast tre (3) månader före avtalstidens utgång. Sker inte uppsägningen i tid enligt dessa villkor förlängs avtalet med en ny tolvmånaders abonnemangsperiod. Avtalstiden löper från och med det datum då E-butik levererat inloggningsuppgifter och adress till installerat system. Avtalstiden påverkas ej av när kontoinnehavaren väljer att nyttja systemet exempelvis genom att ladda in material så som information om artiklar, bilder, företaget, köpvillkor etc.

  E-butik äger rätten att säga upp avtalet under avtalstiden med omedelbar verkan om Kontoinnehavaren bryter mot någon av punkterna i avtalet. Uppsägningen skall ske skriftligen per brev eller per fax. Periodiska avgifter, såsom transaktionsavgifter för betalkortslösningar faktureras månadsvis i efterskott. All betalning sker mot faktura, 15 dagar netto om inte annat är överenskommet. Vid betalning med E-butik Hyra finansierar E-butik kontoinnehavarens årsbelopp. Samtliga fakturor produceras med samma fakturadatum men med fyra (4) eller två (2) förfallodatum fördelade över hyresperioden. Kontoinnehavaren ansvarar för att betalningsvillkoren följs. Vid regelbundna brott mot betalningsvillkoren kan E-butik komma att kräva in återstående kapitalbelopp utan dröjsmål.

  Då betalning ej erhållits tjugo (20) dagar efter förfallodatum äger E-butik rätt att stänga Kontoinnehavarens tjänst till dess att betalning erhållits. E-butik äger rätt att debitera avgift för tjänsten även efter det att E-butik stängt ner tjänsten. E-butik äger rätt att vid utebliven betalning ta ut avgifter för påminnelser, inkassokostnader, indrivningskostnader samt dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen ( SFS 1975:635)

  3. Överlåtelse av abonnemang
  Kontoinnehavaren äger endast rätt att överlåta avtalet efter medgivande av E-butik. Överlåtelsen och medgivandet skall ske skriftligen. Den frånträdande Kontoinnehavaren är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Den tillträdande Kontoinnehavaren är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsetidpunkten. Vid överlåtelse betalar den frånträdande Kontoinnehavaren en administrativ avgift till E-butik.

  4. E-butiks ansvar
  E-butik ansvarar för driften av den med Kontoinnehavaren överenskomna tjänsten i ingånget abonnemangsavtal, vilket bl a innefattar backup av Kontoinnehavarens data en gång per dygn. E-butik kan dock inte garantera att data går att återläsa till Kontoinnehavarens konto. E-butik ansvarar inte för direkta eller indirekta skador, ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser. Indirekt skada avser men begränsas inte till förlust av data, hinder att uppfylla förpliktelser mot tredje man eller utebliven nytta av avtal. Eftersom tjänsten är avhängig att Internet fungerar normalt är Kontoinnehavaren införstådd med att avbrott, fördröjningar, buggar och liknande hinder på Internet inte utgör fel i tjänsten.

  E-butik utövar ingen kontroll över information eller material som finns på E-butiks servrar. E-butik är inte heller skadeståndsskyldigt om någon gör intrång på E-butiks servrar och datorresurser och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar information. E-butik ansvarar inte för eventuellt kränkande information som finns på E-butiks servrar.

  För att värna om Kontoinnehavarens integritet hanterar E-butik all information om Kontoinnehavaren
  som konfidentiell. Dock kan E-butik via domstolsföreläggande åläggas att lämna ut sådana uppgifter om Kontoinnehavaren till berörda myndigheter. Abonnemangs- och samtalskostnader från Kontoinnehavarens tele- eller ip-operatör för uppkoppling till E-butik ligger utanför E-butiks kontroll, varför E-butik inte ansvarar för sådana kostnader.

  5. Kontoinnehavarens ansvar
  Kontoinnehavaren är i förhållande till E-butik ensam ansvarig för all den information som överförs via Internet, samt för allt som publiceras i Kontoinnehavarens e-handels-butik, inklusive länkade objekt, som tillhandahålls av E-butik. Kontoinnehavaren är följaktligen ansvarig för att såväl utländsk som i Sverige gällande upphovsrättslag, personuppgiftslag och andra svenska lagar och förordningar följs och att nödvändiga tillstånd finns för att samla in, lagra, bearbeta och sprida information. Kontoinnehavaren förbinder sig även att följa internationella överenskommelser och lagar samt andra regleringar som kan vara villkor för utnyttjande av hela eller delar av åtkomst i IP-nätet.

  Kontoinnehavaren är skyldig att anskaffa de licenser eller tillstånd från såväl privata aktörer som offentliga myndigheter, som krävs på grund av innehållet som laddats upp av Kontoinnehavaren eller Kontoinnehavarens Internetverksamhet. E-butik förbehåller sig rätt att fritt pröva om reglerna efterföljs av Kontoinnehavaren.

  Kontoinnehavaren förbinder sig även att inte göra obehörigt intrång i de resurser som är kopplade till IP- nätet i dess helhet och ej heller hos E-butik. Kontoinnehavaren ansvarar även för att allmänt accepterade etiska normer och att E-butiks eller statlig myndighets anvisningar för bruk av tjänsten efterföljs. Kontoinnehavaren ansvarar ensam för alla eventuella skadeståndsanspråk som kan riktas mot honom från tredje man på grund av det innehåll som Kontoinnehavaren använder, laddar ner från Internet eller på annat sätt kommer i kontakt med vid brukande av tjänsten. E-butik äger rätten att säga upp avtalet under avtalstiden med omedelbar verkan om Kontoinnehavaren bryter mot någon del av avtalet eller om E-butik anser Kontoinnehavaren olämplig. Uppsägningen sker skriftligen per brev eller e-mail.

  Kontoinnehavaren ansvarar för allt handlande denne utför via sin ehandelsbutik i form av korrespondens med e-post eller liknande. Utskickande av eller medverkande till spam är uppsägningsgrundande.

  Kontoinnehavaren får inte sälja webbplats som innebär att E-butik förlorar omsättning. Varje kontoinnehavare skall via E-butik beställa och betala för sitt nyttjande av E-butiks tjänster. Kontoinnehavaren får varken sälja eller ge bort e-postadresser utan tillstånd från E-butik. Detta gäller både Kontoinnehavare med egen domän och Kontoinnehavare under E-butiks domän. Kontoinnehavaren äger inte rätt att bruka systemresurser som går utanför det egna behovet, vilket innebär att Kontoinnehavaren ej kan utveckla tjänster som inte är relevanta för den egna domänens eller webbplatsens funktionalitet.

  Olika former för kontinuerlig överföring av filer via FTP, eller ASP-applikationer till webbkontot som inte är till för uppdatering av hemsida, är förbjudet. Ett sådant exempel kan vara webcam-funktioner där en bild regelbundet uppdateras. E-butik tillåter inte heller några former av fildepåer, varken för program eller musik.

  Kontot medger trafikmängd motsvarande 15, 25 eller 100 GB i månaden. Egna uppdateringar och e-post räknas inte in. Enkom den trafik som besökare genererar belastar trafikmängden. E-butik debiterar överstigande mängd i efterhand enligt gällande prislista per månad, kvartal eller år utifrån vilken volym och period kunden har.

  E-butik förbehåller sig rätten att bedöma den enskilde Kontoinnehavarens besöksantal och därmed trafikmängd utifrån E-butiks förutsättningar att bibehålla god bandbredd så att inte andra Kontoinnehavare åsamkas skada. E-butik har därmed också rätt att säga upp konto av samma anledning. Där benämningen ”obegränsat” anges av E-butik innebär det att tjänsterna erbjuds inom skäliga gränser för mjuk- och hårdvarans kapacitet. E-butik förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avgöra gränserna för vad som är skäligt. Om Kontoinnehavaren förbrukar mjuk- eller hårdvaruresurser som överstiger vad E-butik anser vara skäligt, äger E-butik rätt att stänga ner Kontoinnehavarens sidor med omedelbar verkan. Nyttjar Kontoinnehavaren kortbetalning i sin e-handelsbutik är det Kontoinnehavarens ansvar att se till att beloppet når Kontoinnehavarens konto och att beloppet är korrekt.

  Kontoinnehavaren äger rätt att till annan delegera drift av layout, uppdatering och liknande. Detta begränsar dock inte Kontoinnehavarens ansvar enligt detta avtal.

  6. Policys
  E-butik har en policy som inte tillåter innehåll eller hänvisningar till innehåll, som bland annat:
  a) Främjar hat, rasistiskt material eller liknande, beskriver eller visar grymma eller brutala våldshandlingar på ett sätt som gör att informationen verkar vara oskyldig.
  b) Kränker mänsklig värdighet.
  c) Glorifierar krig.
  d) Beskriver eller visar överfall, trakasserier eller sexuellt utnyttjande av barn.
  e) Beskriver eller visar sexuella handlingar mellan människor och djur.
  f ) Kan påverka barn och unga personer omoraliskt eller skadligt.

  Kontoinnehavare och dess användare har ensamt ansvar för allt innehåll som publiceras på servern, och för att säkerställa att den immateriella och andra äganderätter inte överträds av innehållet Eftersom E-butik inte systematiskt övervakar eller utövar redaktionell uppsikt över innehållet på Kontoinnehavarens webbsida, förbehåller E-butik sig rätten att avlägsna vilken som helst länk till en tredje parts webbsida eller annat innehåll som enligt E-butiks rimliga åsikt, kan kränka eller överträda någon lag eller en tredje parts rätt, av vilken som helst karaktär, eller på annat sätt gör, eller eventuellt gör E-butik skyldig till civil eller brottslig olydnad eller allmänt åtlöje.
  Kontoinnehavaren går med på att gottgöra och förklara fri från ansvarsskyldighet och med egna medel försvara E-butik från samtliga eller några som helst yrkanden om brott i enlighet med ovanstående policy.

  Kontoinnehavaren är skyldig att anskaffa de licenser eller tillstånd från de offentliga myndigheter som krävs på grund av innehållet som laddats upp av Kontoinnehavaren eller Kontoinnehavarens Internetverksamhet. E-butik vill inte, vare sig självt eller, att våra Kontoinnehavare skall figurera i samband med oseriös användning av Internet. E-butik förbehåller sig därför rätten till fri prövning av dessa villkor.

  E-butik har tillåtelse att göra kontroller av informationen på Kontoinnehavarens lagringsutrymme. Om en Kontoinnehavare bryter mot avtalet, förbehåller E-butik sig rätten att blockera den information som anses olämplig. Är överträdelsen grov kan Kontoinnehavaren avstängas helt eller delvis från fortsatt bruk. Underhåll och skötsel av materialet utförs av Kontoinnehavaren via E-butiks administrationsverktyg.

  7. Force majeure
  Ersättning för skada föreligger inte om skadan beror på en omständighet utanför E-butiks kontroll vars följder inte skäligen kunnat undvikas eller övervinnas, t.ex. krig, myndighetsingripande, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, naturkatastrofer, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer – eller annan för vilken E-butik inte svarar. E-butik arbetar för att tjänsterna de erbjuder ska vara tillgängliga maximalt men kan inte ställas till ansvar vid störningar, avbrott, buggar eller när tjänsten eller delar av tjänsten inte går att nå.

  8. Tvist
  Tvist med anledning av tillämpningen eller tolkningen av detta avtal skall avgöras av Göteborgs Tingsrätt som första och enda instans och i enlighet med Svensk rätt.

  9. Ändringar i avtalet
  Ändringar i avtalet träder i kraft omedelbart efter att de publicerats på vår hemsida. Ändringar ersätter det gamla avtalet.

  E-butik äger rätten inför varje avtalsförnyelse enligt dessa villkor justera gällande prislista. Södertälje, 2013-09-12
 • utskriftsvänlig version